Algemene
voorwaarden

per 1 januari 2023

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Tropicalverhuur.nl, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

Artikel 2: Verplichtingen van de huurder

 1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
 2. De huurder is gedurende de gehele huurperiodeperiode na aflevering aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen tot deze weer door Tropicalverhuur.nl zijn ingenomen.
 3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tropicalverhuur.nl aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 6. Huurder is bekend met de werking van gehuurde apparaten, tapinstallaties en gebruiksinstructies van het gehuurde materiaal.
 7. Gehuurde partymateriaal dient droog in een afgesloten ruimte te worden opgeslagen.
 8. Huurder dienst zicht te legitimeren bij aflevering.
 9. De pakbon/huurovereenkomst is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
 10. Transportmateriaal, rolcontainers, kratten en verpakkingen blijven eigendom van Tropicalverhuur.nl.

Artikel 3: Partygoederen

 1. Zodra Tropicalverhuur.nl de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en indien mogelijk in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Tropicalverhuur.nl is bindend.
 2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
 3. Het is niet mogelijk om de partygoederen vuil of vochtig te retourneren zonder hier eerst afspraken met Tropicalverhuur.nl over te hebben gemaakt. De reinigingskosten van tafellinnen zitten in de huurprijs inbegrepen. Indien na reiniging blijkt dat er vlekken zoals kaarsvet en rode wijnvlekken niet verwijderd zijn zal Tropicalverhuur.nl de nieuwwaarde van de goederen aan huurder berekenen.
 4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
 5. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.

Artikel 4: Tenten

 1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Tropicalverhuur.nl mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Tropicalverhuur.nl voor eventuele aanspraken van derden.
 2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in of in dicht in de buurt van de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade/brand aan het tentzeil wordt toegebracht.
 4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
 5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Tropicalverhuur.nl hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Tropicalverhuur.nl een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
 6. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Tropicalverhuur.nl niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Tropicalverhuur.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
 7. Tropicalverhuur.nl is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
 8. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
 9. De locatie moet vanaf ’s ochtends 09.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
 10. Party tenten zijn brandbaar en niet geschikt tegen zware weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of zware regenval.
 11. Indien huurder zelf de tent op- en afbouwt is hij zelf aansprakelijk voor elke vorm van schade.

Artikel 5: Schade en schadevergoeding

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Tropicalverhuur.nl.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk, kwaliteitvermindering of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Tropicalverhuur.nl worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent.
  Deze waardebepaling door/namens Tropicalverhuur.nl is voor de huurder bindend.
 3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Tropicalverhuur.nl onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Tropicalverhuur.nl te retourneren.
  Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Tropicalverhuur.nl aan huurder worden terugbetaald. Tropicalverhuur.nl is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
 5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
 6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Tropicalverhuur.nl dan wel aan de bevindingen van de door Tropicalverhuur.nl ingeschakelde expert. Indien Tropicalverhuur.nl de schade beneden de € 650,-begroot, zal de expertise door Tropicalverhuur.nl zelf worden verricht.
 7. Bij de gehuurde goederen zijn gebruiksinstructies bijgesloten. Bij schade door het niet opvolgen van deze instructies is de huurder aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 6: Betalingscondities

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Tropicalverhuur.nl aangegeven rekeningnummer en in een door Tropicalverhuur.nl aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden
 2. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre proces kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7: Betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend exclusief B.T.W., transportkosten, installatiekosten en montagekosten en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten tenzij duidelijk anders overeengekomen.
 2. Daarnaast kan Tropicalverhuur.nl een borgsom verlangen of op andere wijze zekerheid vormen.

Artikel 8: Weersinvloeden

 1. Tropicalverhuur.nl behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Tropicalverhuur.nl, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

Artikel 9: Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien Tropicalverhuur.nl door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Tropicalverhuur.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
 2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Tropicalverhuur.nl afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Tropicalverhuur.nl zijn ingeschakeld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Tropicalverhuur.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
 2. Tropicalverhuur.nl is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
 3. In die gevallen waarin Tropicalverhuur.nl aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
 4. De huurder vrijwaart Tropicalverhuur.nl tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten van Tropicalverhuur.nl indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt of zich niet houdt aan de overeengekomen retour datum, bedrijfsschade van Tropicalverhuur.nl daar nadrukkelijk onder begrepen

Artikel 11: Aflevering

 1. Indien huurder zelf het gehuurde ophaalt is dat voor eigen rekening en risico.
 2. Het gehuurde dient droog te worden vervoert. Hulp bij in- en uitladen is voor risico van huurder.
 3. Tropicalverhuur.nl kan weigeren het gehuurde mee te geven indien zij van mening zijn dat het transport schade kan opleveren aan het gehuurde materiaal.
 4. De door Tropicalverhuur.nl opgegeven aflevertijden zijn steeds vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft de huurder geen recht op schade vergoeding.
 5. Huurder geeft duidelijk de aflever locatie op en contact persoon en zal zich daar op aflevertijden bevinden. Tropicalverhuur.nl kan de opdracht intrekken zonder recht op schade vergoeding van huurder.
 6. Huurder zal het gehuurde op afgesproken op- en afhaal tijd in goede orde gesorteerd klaar hebben staan op de Tropicalverhuur.nl eerder afgeleverde locatie indien niet anders is afgesproken.
 7. Bij onnodig wachten van Tropicalverhuur.nl bij bezorging of levering kan Tropicalverhuur.nl extra kosten in rekening brengen.
 8. Aflevering is indien niet anders is afgesproken naast de auto of tot aan de eerste drempel.

Artikel 12: Annuleringen

 1. Een opdracht kan uiterlijk 36 uur voor het tijdstip waarop Tropicalverhuur.nl met de uitvoering een begin is gemaakt worden geannuleerd. Binnen 36 uur voor aanvang is Tropicalverhuur.nl gerechtigd 100% van de opdrachtsom te behouden dan wel alsnog betaling van 100% te ontvangen.
 2. Verhuurder is gerechtigd situatie afhankelijk kosten in rekening te brengen voor een annulering.
 3. Elke annulering dient door Tropicalverhuur.nl te worden bevestigd.

Artikel 13: Epidemieën en/of pandemieën / overheidsmaatregelen

 1. Geen van beide partijen is – behoudens het hierna in onderstaand artikellid bepaalde – aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen als gevolg van epidemieën of pandemieën (zoals het uitbreken van het COVID-19-virus) die rechtstreeks van invloed zijn op de huurovereenkomst, voor zover het illegaal, verboden of onmogelijk is (zoals een beperking van het aantal bezoekers/deelnemers) om het event te houden of de faciliteit te verschaffen.
 2. Beide partijen bespreken in dat geval de gevolgen en beslissen samen of het event (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog kan plaatsvinden op het afgesproken moment, dan wel kan worden uitgesteld. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het feit dat het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of het event moet worden uitgesteld, kan elke partij de huurovereenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen (hieronder valt annulering en ontbinding). Verhuurder is in dat geval gerechtigd 30% van de gecontracteerde opdrachtsom te behouden dan wel alsnog betaling te ontvangen van 30% van de gecontracteerde opdrachtsom. Indien huurder tijdens de onderhandelingen niet te goeder trouw heeft gehandeld met betrekking tot de vraag of het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of worden uitgesteld of geannuleerd of ontbonden, is huurder alsnog gehouden het totaalbedrag genoemd in de overeenkomst binnen betalingstermijn te voldoen.

Artikel 14: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten welke door Tropicalverhuur.nl worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Tropicalverhuur.nl in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Tropicalverhuur.nl verschuldigd.

Meer weten?

Bellen
06-14 244 759

Whatsapp
06-14 244 759

E-mail
info@tropicalverhuur.nl