Algemene voorwaarden

Betaalvoorwaarden
Particulieren voldoen hun betaling bij bestelling op de website via iDeal. Voor ondernemingen geldt dat zij ook het volledige bedrag voldoen bij bestelling van de artikelen. Extra mogelijkheid voor ondernemingen is om, na aanbetaling van 10% een betaaltermijn van 14 dagen aan te houden. (Neem dan contact met ons op) De aanbetaling is een garantie op de reservering. Indien binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.

Bestellingen
Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen een dag van levering worden doorgegeven. De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.

Prijzen
De prijzen van onze verhuur producten zijn per 2 dagen, onder voorbehoud en inclusief BTW, transport, brengen/montage/demonteren/ophalen. Indien de goederen langer dan 2 dagen worden gehuurd, geldt een speciaal tarief (op aanvraag).

Huurtermijnen
Wanneer u de artikelen langer wil huren dan 2 dagen (reguliere termijnen) gelden de volgende bijkomende kosten:

  • 1 dag extra: 50% van de huursom voor reguliere termijn
  • 2 dagen extra: 30% per dag van de huursom van reguliere termijn
  • 3 dagen extra: 30% per dag van de huursom van de reguliere termijn
  • 4 dagen extra: 25% per dag van de huursom van de reguliere termijn

De transportkosten worden hier niet in meegerekend. Deze kosten worden los van uw betaalde of berekende bedrag voor de reguliere termijn gefactureerd.

Voor huurtermijn > 4dagen dan reguliere termijn kunt u contact opnemen met Tropicalverhuur.nl voor een prijsopgave die we in overleg met u kunnen opstellen.

Borg
Verhuurder hoeft geen borg te betalen.

Legitimatie
Huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs.

Transport
Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is,heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.

welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Inleveren goederen
Midweek: Artikelen die gehuurd worden voor de termijn van een midweek dienen op vrijdagochtend om 12:00 uur ingeleverd te worden op het adres:

Artikelen waarvoor transportkosten zijn aangerekend dienen op vrijdagochtend tot 12:00 klaar te staan om opgehaald te worden.

Weekend: Artikelen die gehuurd worden voor de termijn van een weekend dienen op maandagochtend tot 12:00 uur ingeleverd te worden op het adres:

Artikelen waarvoor transportkosten zijn aangerekend dienen op maandagochtend tot 12:00 klaar te staan om opgehaald te worden.

Het kantoor van Tropicalverhuur.nl is op zondag gesloten.

Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.

Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld.

Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt.

De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.

Annulering
Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

10% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 4 tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode;

50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode en

100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen periode.